Lịch kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ vị trí việc làm nhân viên và lịch giảng thử vị trí việc làm giảng viên – Kỳ tuyển dụng viên chức năm học 2021-2022

Ứng viên xem lịch kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ vị trí việc làm nhân viên và lịch giảng thử vị trí việc làm giảng viên tại đây:

  1. Lịch kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ
  2. Lịch giảng thử.
Liên kết web
Sử dụng điện hiệu quả