Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG
1. Thời điểm 1984 – 1987: Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp Thủ Đức (gọi tắt là Trung tâm kỹ thuật và hướng nghiệp Thủ Đức), trụ sở đặt tại 43 Hoàng Diệu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
• Giám đốc: Đinh Sum
• Phó Giám đốc: Võ Duy Lân, Nguyễn Toàn, Phạm Bá Đằng

2. Thời điểm 1987 – 1989:
• Giám đốc: Trần Tấn Lộc
• Phó Giám đốc: Nguyễn Toàn

3. Thời điểm 1990 – 2002:
• Giám đốc: Nguyễn Toàn
• Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Lý

4. Thời điểm 2002 – 2008: Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủ Đức, trụ sở đặt tại 43 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.
• Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Toàn
• Phó Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thị Lý, ThS. Phạm Ngọc Tường

5. Thời điểm 2008 – 31/8/2013: Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, trụ sở đặt tại 53 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, trực thuộc UBND TP.HCM.
• Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Toàn
• Phó Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thị Lý, ThS. Nguyễn Mỹ Phi Phụng, ThS. Võ  Long Triều

6. Thời điểm 01/09/2013 – 30/11/2014: Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, trụ sở đặt tại 53 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, trực thuộc UBND TP.HCM.
• Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thị Lý
• Phó Hiệu trưởng: ThS. Phạm Ngọc Tường, ThS. Nguyễn Mỹ Phi Phụng.

7. Thời điểm 01/12/2014 – nay: Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, trụ sở đặt tại 53 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, trực thuộc UBND TP.HCM.

  • Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thị Lý
  • Phó Hiệu trưởng: ThS. Phạm Ngọc Tường, ThS Nguyễn Xuân Toán, ThS. Phạm Quang Tuấn

 

7. Thời điểm 01/12/2014 – 9/2020: Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, trụ sở đặt tại 53 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, trực thuộc UBND TP.HCM.
• Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thị Lý
• Phó Hiệu trưởng: ThS. Phạm Ngọc Tường, ThS Nguyễn Xuân Toán, ThS. Phạm Quang Tuấn

8. Thời điểm 01/10/2020 – nay: Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, trụ sở đặt tại 53 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, trực thuộc UBND TP.HCM.
• Phó Hiệu trưởng phụ trách: ThS. Phạm Ngọc Tường
• Phó Hiệu trưởng: ThS Nguyễn Xuân Toán, ThS. Phạm Quang Tuấn

Pham Ngoc Tuong pham quang tuan
 Phó Hiệu trưởng
ThS. Nguyễn Xuân Toán
Phó Hiệu trưởng phụ trách
ThS.  Phạm Ngọc Tường
  Phó Hiệu trưởng
ThS.  Phạm Quang Tuấn
Liên kết web