BẢN TIN KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

  • Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
  • GPXB:05/QĐ-XBBT-STTTT
    Nơi in: Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức
    Số lượng: 200 Cuốn. Kỳ hạn xuất bản: 6 tháng / 1 kỳ
    Chịu trách nhiệm xuất bản: ThS. Võ Long Triều