Ban giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

4632a8c9c90e3a50631f
ThS. Võ Long Triều
HIỆU TRƯỞNG
Pham Ngoc Tuong pham quang tuan
ThS. Nguyễn Xuân Toán
 PHÓ HIỆU TRƯỞNG
ThS.  Phạm Ngọc Tường
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
ThS.  Phạm Quang Tuấn
PHÓ HIỆU TRƯỞNG


Từ 01/02/2021 – nay:

• Hiệu trưởng: ThS. Võ Long Triều
• Phó Hiệu trưởng: ThS. Phạm Ngọc Tường, ThS Nguyễn Xuân Toán, ThS. Phạm Quang Tuấn

Từ 01/10/2020 – 31/01/2021:
• Phó Hiệu trưởng phụ trách: ThS. Phạm Ngọc Tường
• Phó Hiệu trưởng: ThS Nguyễn Xuân Toán, ThS. Phạm Quang Tuấn

Từ 01/12/2014 – 9/2020:
• Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thị Lý
• Phó Hiệu trưởng: ThS. Phạm Ngọc Tường, ThS Nguyễn Xuân Toán, ThS. Phạm Quang Tuấn

Từ 01/09/2013 – 30/11/2014:
• Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thị Lý
• Phó Hiệu trưởng: ThS. Phạm Ngọc Tường, ThS. Nguyễn Mỹ Phi Phụng.

 Từ 2008 – 31/8/2013:  Trường đổi tên thành Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức, trụ sở đặt tại 53 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, trực thuộc UBND TP.HCM.
• Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Toàn
• Phó Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thị Lý, ThS. Nguyễn Mỹ Phi Phụng, ThS. Võ  Long Triều

 Từ 2002 – 2008: Trung tâm đổi tên thành Trường Trung học Kỹ thuật và Nghiệp vụ Thủ Đức, trụ sở đặt tại 43 Võ Văn Ngân, Q. Thủ Đức, TP.HCM trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.
• Hiệu trưởng: TS. Nguyễn Toàn
• Phó Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Thị Lý, ThS. Phạm Ngọc Tường

Từ 1990 – 2002:
• Giám đốc: Ông Nguyễn Toàn
• Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Lý

Từ 1987 – 1989:
• Giám đốc: Ông Trần Tấn Lộc
• Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Toàn

Từ 1984 – 1987: Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp và hướng nghiệp Thủ Đức (gọi tắt là Trung tâm kỹ thuật và hướng nghiệp Thủ Đức), trụ sở đặt tại 43 Hoàng Diệu, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.
• Giám đốc: Ông Đinh Sum
• Phó Giám đốc: Ông Võ Duy Lân, ông Nguyễn Toàn, ông Phạm Bá Đằng

Liên kết web
KẾT NỐI DOANH NGHIỆP