Đánh giá giám sát Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008

Ngày 01/4, phòng Đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức phối hợp với các chuyên gia của Tổ chức Intertek đã thực hiện công tác đánh giá giám sát Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 năm 2016 tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức. Đây là lần đánh giá giám sát định kỳ hàng năm – lần 2 trong chu kỳ 3 năm và chuẩn bị tiền đề trước khi chuyển sang phiên bản mới 9001:2015.

Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được đưa vào áp dụng tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức từ năm 2011 để nâng cao quản lý chất lượng công tác của các Phòng/Khoa/Trung tâm. Đợt kiểm tra, đánh giá lần này của nhằm xem xét mức độ duy trì ISO của các đơn vị trong Nhà trường và nhận diện các vấn đề cải tiến của hệ thống quản lý của Nhà trường so với yêu cầu tiêu chuẩn chứng nhận ISO.

Trải qua một ngày làm việc nghiêm túc, các chuyên gia của Tổ chức Intertek đã đưa ra các kết luận đối với Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Nhà trường. Theo ghi nhận của các chuyên gia, Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã duy trì và đảm bảo tốt các yêu cầu của bộ tiêu chuẩn ISO vào các hoạt động nội bộ, đồng thời các chuyên gia cũng đóng góp một số ý kiến về công tác quản lý chất lượng giảng viên, công tác thực hiện mục tiêu chất lượng… nhằm cải tiến và nâng cao hơn nữa các hoạt động của Nhà trường trước khi chuyển sang áp dụng phiên bản ISO 9001:2015.

IMG_4153

Các chuyên gia của Tổ chức Intertek đánh giá ISO tại Trường CĐ Công nghệ Thủ Đức

(Trung tâm Truyền thông & Tư vấn tuyển sinh)

Liên kết web
Về TDC