Thông báo lịch giảng thử – Kỳ tuyển dụng Giảng viên thỉnh giảng học kỳ hè – Năm học 2018-2019

Ứng viên click vào đây để xem chi tiết

  1. Mẫu Lý lịch khoa học Giảng viên
  2. Mẫu giáo án lý thuyết
  3. Mẫu giáo án thực hành
  4. Mẫu giáo án tích hợp
  • Lưu ý: Mỗi ứng viên chuẩn bị 5 bộ hồ sơ giảng thử gồm: Lý lịch khoa học Giảng viên và giáo án giảng thử (ứng viên chọn mẫu giáo án phù hợp theo yêu cầu của đề giảng thử).
Liên kết web