Thông báo lịch giảng thử – Kỳ tuyển dụng Giảng viên thỉnh giảng – Học kỳ 2 – Năm học 2018 – 2019

  1. Lịch giảng thử khoa Công nghệ thông tin
  2. Lịch giảng thử khoa Công nghệ tự động
  3. Lịch giảng thử khoa Cơ khí chế tạo máy
  4. Lịch giảng thử khoa Tài chính – Kế toán
  5. Lịch giảng thử khoa Tiếng Anh
  • Mẫu hồ sơ giảng thử:
  1. Mẫu Lý lịch khoa học Giảng viên
  2. Mẫu giáo án tích hợp
  • Lưu ý: Mỗi ứng viên chuẩn bị 5 bộ hồ sơ giảng thử.
Liên kết web