Thông báo lịch giảng thử – Kỳ tuyển dụng Giảng viên bổ sung – Năm học 2018 – 2019

  1. Lịch giảng thử khoa Du lịch
  2. Lịch giảng thử khoa Công nghệ thông tin
  3. Lịch giảng thử khoa Tiếng Anh
  • Mẫu hồ sơ giảng thử:
  1. Mẫu Lý lịch khoa học Giảng viên
  2. Mẫu giáo án lý thuyết
  3. Mẫu giáo án thực hành
  • Lưu ý: Mỗi ứng viên chuẩn bị 5 bộ hồ sơ giảng thử.
Liên kết web