TDC báo cáo công tác xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến Hệ thống bảo đảm chất lượng

Nhằm góp phần thực hiện tốt công tác bảo đảm chất lượng trong nhà trường, trong các ngày 26, 29/6 và 03/7, Phòng Đảm bảo chất lượng Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức (TDC) tổ chức báo cáo về công tác xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến Hệ thống bảo đảm chất lượng nhằm giới thiệu, triển khai các văn bản liên quan đến công tác xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong nhà trường cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên.

Báo cáo chủ yếu đề cập đến các nội dung của Thông tư 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2017 của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội về Quy định hệ thống đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Theo đó, Thông tư quy định về nguyên tắc, yêu cầu, quy trình xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đồng thời hướng dẫn triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng bên trong nhằm đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. Bên cạnh đó, báo cáo cũng trình bày một số nội dung của Quyết định số 30/QĐ-CNTĐ-CL ngày 30/12/2017 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định về hệ thống bảo đảm chất lượng của Trường Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức.

Buổi báo cáo đã giúp cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên TDC biết rõ các quy trình xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong nhà trường để triển khai thực hiện tại đơn vị.

IMG_8132

Buổi báo cáo công tác xây dựng, vận hành, đánh giá và cải tiến Hệ thống bảo đảm chất lượng tại TDC

(Trung tâm Truyền thông & Tư vấn tuyển sinh)

Liên kết web